Sports

Do you like sports? --- Siz sporty unatasyz ba?

or

Do you like sport? --- Sporttyn shugyldangandy zhaksy koresizbe?

(substitute sporttyn for name of the sport)

…boxing? --- Boks...; …wrestling?--- qures; … cycling? --- velosiped; …fishing? --- balyk aulau?

Do you play …? --- Siz …  oinaisyzba?

chess --- shakhmat

checkers --- doiby

backgammon --- nardy

Skiing ---shangy

ice skating --- konki

ice hockey - khokkei

I like to play chess. – Men shahmat oynagandy zhaksy quoremen.

How long have you been doing it? --- Sizdin sportpen shugyldanganynysza neshe zhyl boldy?

Where can we go fishing?--- Balyk aulauga qaida baruga bolady?

Where can we go hunting? --- An aulauga qaida baruga bolady?

Where can we go hiking? --- Tabigatka qai zhakka bargam durus?

Sport --- Sport

Soccer --- Futbol

Have you been following the World Cup? --- Alem kubogy ushin dzharysty qarap zhursiz be?

Who do you think will win? --- Siz kalai oilaisiz, kim zhenedi?

Track and field --- Zhenyl Atletika [ZHE-nyhl Aht-LET- ika] [жеңілатлетика]

Swimmer --- Zhusgysh

Boxer --- Boks-shy [боксшы]

Wrestler --- Baluan [балуан]

Gold --- Altyn [Ahl-TYN]

Silver --- Kumis [Koo-MYS]

Bronze --- Qola [Qoh-LA]

Web bage by VG-Studio